Leveringsvoorwaarden

Hier kunt u de algemene leveringsvoorwaarden van MoveYourMarket lezen en downloaden: 

1. Algemeen.
1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
1.2 Opdrachtnemer: MoveYourMarket;
1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd;
1.4 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een opdrachtbevestiging door opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden door opdrachtnemer aan opdrachtgever. Indien aan één van deze voorwaarden niet is voldaan is geen overeenkomst tot stand gekomen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtgever doet indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidsverklaring van eigen algemene-, inkoop-, of andere voorwaarden;
1.5 Wijzigingen op opdrachten zijn voor opdrachtnemer bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd en/of schriftelijk door haar zijn geaccordeerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht zonder opgave van reden te weigeren;
1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Aanbiedingen
2.1 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en vermeld in Nederlandse Valuta (Euro’s);
2.2 Tenzij een vaste projectprijs, schriftelijk is overeengekomen, worden alle werkzaamheden in rekening gebracht op basis van nacalculatie van de bestede uren, afgerond naar boven. Opdrachtnemer stelt de uurtarieven periodiek vast. Alle tarieven worden verondersteld bij opdrachtgever bekend te zijn;
2.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat opdrachtnemer gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen;
2.4 Opdrachtnemer is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt;
2.5 Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.3 of 2.4, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving deovereenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren;
2.6 Alle termijnen, leveringsdata en dergelijke die door opdrachtnemer zijn aangegeven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, indicatief.

3. Levering
3.1 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de dienstverlening en/of levering aan het door opdrachtgever vooraf bekendgemaakte adres;
3.2 Verzending, vervoer, opslag en/of overdracht van producten, daaronder begrepen hard- en software, geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever;
3.3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag opdrachtnemer de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;
3.4 De schriftelijke goedkeuring van de fases kan niet door opdrachtgever worden onthouden zonder schriftelijke opgave van redenen door opdrachtgever. De door opdrachtgever gegeven redenen moeten zo zwaarwegend zijn dat ze het niet geven van schriftelijke goedkeuring rechtvaardigen;
3.5 Indien opdrachtgever geen zwaarwegende redenen kan verstrekken, wordt de goedkeuring geacht te zijn gegeven;
3.6 Opdrachtnemer heeft het recht de verstrekte opdracht met vermelding van de naam van de opdrachtgever als referentie aan te wenden. Dit tenzij de opdrachtgever hier vóór het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt;
3.7 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Uitvoering
4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in het kader van haar werkzaamheden voor opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden;
4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect het gevolg is van handelingen van werknemers van opdrachtgever of van derden die door of vanwege opdrachtgever zijn ingehuurd;
4.4 Indien opdrachtnemer, buiten haar schuld om, door welke redenen dan ook, met wachttijden wordt geconfronteerd, is opdrachtnemer gerechtigd de uren die verband houden met het oponthoud aan opdrachtgever op basis van haar op dat tijdstip geldende normale uurtarief door te berekenen;
4.5 Indien opdrachtgever voortzetting van de werkzaamheden buiten de normale werktijden verzoekt, zal opdrachtnemer waar mogelijk hieraan voldoen. De kosten bedragen de voor de werkzaamheden geldende uurtarieven, vermeerderd met een toeslag van 100% voor zaterdagen en avonden en 200% voor zondagen, feestdagen en nachtelijke uren.

5. Reclames.
5.1 Eventuele reclames over verrichte werkzaamheden en/of facturen worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert schriftelijk en aangetekend bij opdrachtnemer zijn aangemeld;
5.2 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer reclames over producten en/of diensten terecht zijn, zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde diensten alsnog conform de opdracht uit te voeren en/of producten te herstellen of opnieuw te leveren, zonder recht op schadevergoeding voor opdrachtgever;
5.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

6. Aansprakelijkheid, Vrijwaring
6.1 Opdrachtnemer aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt;
6.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door opdrachtnemer is opdrachtnemer, indien aan de wettelijke vereisten ter zake is voldaan, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie met inachtneming van het in artikel 6.3 gestelde. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor enig andere vorm van schade uit;
6.3 De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming zal in geen geval meer bedragen dan 20% van de op grond van die overeenkomst door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting);
6.4 Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geen geval meer bedragen dan 20% van de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van opdrachtnemer over een periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van opdrachtnemer. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door opdrachtnemer verleende crediteringen;
6.5 In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden, zal schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan 20% van de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van het ontstaan van de schade;
6.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk deze bij opdrachtnemer aangetekend en schriftelijk meldt; opdrachtgever is in ieder geval verplicht de door opdrachtnemer toegebrachte schade aangetekend en schriftelijk te melden binnen vijf werkdagen nadat de schade door opdrachtgever is ontdekt.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer;
6.8 De in artikel 6 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien;
7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8. Ontbinding
8.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, overeenkomstig de voorwaarden gesteld in de overeenkomst;
8.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

9. Geheimhouding
9.1 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat er geen vertrouwelijke gegevens over de diensten en/of producten dan wel de organisatie van opdrachtnemer zonder de schriftelijke toestemming van laatstgenoemde aan derden meegedeeld of getoond worden;
9.2 Opdrachtnemer zal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtgever geen vertrouwelijke gegevens meedelen of tonen aan derden die opdrachtgever of haar opdrachtgevers betreffen;
9.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

10. Personeel
10.1 Opdrachtgever zal het door opdrachtnemer ingezette personeel niet in dienstbetrekking nemen of op freelance basis opdrachten verstrekken, noch bij opdrachtgever zelf, noch bij aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen noch zal zij de dienstbetrekking van het door opdrachtnemer ingezette personeel bij derden actief bevorderen;
10.2 Indien opdrachtgever in gebreke is met het bepaalde in artikel 10.1 verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een boete gelijk aan het bij opdrachtnemer laatst genoten jaarsalaris van het betreffende personeelslid;
10.3 Het door opdrachtnemer ingezette personeel is te allen tijde bevoegd opdrachten te weigeren die de strekking van de opdracht te buiten gaan evenals opdrachten waarbij het opdrachtnemer personeel blootgesteld wordt aan gevaren of omstandigheden strijdig met de ARBO-wetgeving.

11. Betaling
11.1 Alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever dienen door opdrachtgever binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlands Valuta (Euro’s);
11.2 Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer alle goederen en diensten van derden die door opdrachtnemer worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, als volgt:
a. 50% bij opdrachtverlening, binnen 8 dagen na factuurdatum;
b. het restant bij oplevering werkzaamheden, binnen 21 dagen na factuurdatum.
11.3 Opdrachtgever betaalt opdrachtnemer alle diensten die door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen als volgt:
a. 50% bij opdrachtverlening, binnen 8 dagen na factuurdatum;
b. het restant bij oplevering werkzaamheden, binnen 21 dagen na factuurdatum.
11.4 Het moment van betaling is de valutadatum waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van opdrachtnemer is bijgeschreven;
11.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten en/of geen nieuwe opdrachten te aanvaarden totdat volledige betaling van alle achterstanden van opdrachtgever in de betaling aan opdrachtnemer heeft plaatsgehad.

12. Verzuim
12.1 Opdrachtgever is zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is in verzuim vanaf het moment dat betaling op basis van artikel 11 of op basis van de termijn gesteld in de factuur plaats had moeten vinden;
12.2 Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, dient opdrachtgever aan Opdrachtnemer rente te vergoeden die gelijk is aan 1% boven het Promesse-disconto van de Nederlandsche Bank tot aan het moment van volledige betaling. Hierboven is opdrachtnemer vanaf het moment van verzuim en/of vanaf het moment dat opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat betaling niet zal plaatsvinden, gerechtigd om derden in te schakelen ter incassering van het verschuldigde. De kosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die opdrachtnemer terzake maakt, dient opdrachtgever volledig binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer ze aan opdrachtgever bekend heeft gemaakt aan opdrachtnemer te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de door opdrachtnemer gevorderde hoofdsom met een minimum van € 750, indien opdrachtnemer aantoont dat zij, onder meer door inschakelen van adviseurs op het gebied van incassowerkzaamheden, meer heeft uitgegeven, is zij gerechtigd het meerdere te vorderen.

13. Overmacht
13.1 Indien opdrachtnemer door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand;
13.2 Indien de overmachttoestand dertig (30) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding;
13.3 Onder overmacht van opdrachtnemer wordt, naast wat op dat gebied in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

14. Vervaltermijn
14.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofd ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Deze voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben zijn onderworpen aan het Nederlandse recht;
15.2 Alle geschillen voortvloeiende en samenhangende met de overeenkomst kunnen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam ter beslechting worden voorgelegd.

pdfAlgemene voorwaarden MoveYourMarket

 

 

Samenwerking

MoveYourMarket werkt samen
met Peppers Marketing voor
Digitale Marketing
peppersmarketing.com

Bedrijfsinformatie


0031 653 144 368

kamer van koophandel: 54674352